liczniki w bloku

29 kwiecień

Świadectwo charakterystyki energetycznej – wszystko co trzeba wiedzieć

28 kwietnia zmieniły się przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej. Nowe regulacje mają za zadanie utrudnić sprzedaż fikcyjnych świadectw, a tym samym zobligować właścicieli nieruchomości do właściwej certyfikacji. Nieposiadanie takiego dokumentu lub nieprawidłowe jego sporządzenie jest zagrożone grzywną do 5 tysięcy złotych. Dowiedz się, kogo obejmują zmiany oraz jak się na nie przygotować.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki od 28 kwietnia będzie dotyczył nowopowstających budynków, poza domami o powierzchni do 70 m2 budowanymi dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. W pozostałych przypadkach posiadanie takiego świadectwa będzie konieczne tylko wtedy, gdy ustawodawca tak stanowi. W praktyce chodzi tu o sprzedaż budynków lub ich części bądź wynajem takich nieruchomości.

Innymi słowy, właściciele nieruchomości na wynajem powinni wyposażyć się w taki dokument, zwłaszcza gdy zawierają umowy najmu okazjonalnego. Posiadanie takiego świadectwa będzie obowiązkowe, przy transakcjach dotyczących budynku lub jego części. Fakt dysponowania certyfikatem, jak i jego autentyczność będzie mogła zostać zbadana przez notariusza.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości?

Świadectwo energetyczne nieruchomości to dokument, który informuje o zużyciu energii i emisji CO2 przez daną nieruchomość. Jego zadaniem jest dostarczenie informacji dla potencjalnych nabywców lub najemców dotyczących efektywności energetycznej  nieruchomości. Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat specyfikacji technicznej budynku, takie jak rodzaj materiałów użytych do budowy, izolacja termiczna, systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Na podstawie tych danych jest obliczany wskaźnik zużycia energii pierwotnej, który informuje o ilości energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb budynku.

Świadectwo jest wymagane przez prawo w niektórych krajach, w tym w Polsce, przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Dzięki niemu potencjalni nabywcy lub najemcy nieruchomości mogą porównać zużycie energii różnych budynków i podjąć świadomą decyzję o wyborze nieruchomości o niższym zużyciu energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji oraz mniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Podstawa prawna wprowadzanych zmian

W Polsce wymóg świadectwa charakterystyki energetycznej dla nowych budynków został wprowadzony w życie 1 stycznia 2009 roku, na mocy ustawy z dnia 19 kwietnia 2007 roku o efektywności energetycznej budynków. Ustawa ta wdrożyła do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Obecnie świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy sprzedaży, wynajmie lub dzierżawie budynków lub ich części. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych, takich jak biura, sklepy, hotele, itp. Wyjątkiem są budynki o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m² oraz budynki przeznaczone na cele sakralne, ochrony zdrowia lub służby publiczne.

Zmiany, jakie 28 kwietnia 2023 roku weszły w życie, zmierzają w dwóch kierunkach: zwiększenia znaczenia świadectwa charakterystyki oraz utrudnienia zdobycia go w sposób nierzetelny, np. poprzez zakup jakiegoś gotowego dokumentu przez internet. W dalszym ciągu będzie można uzyskać certyfikat elektroniczne, jednak będzie to wymagało rejestracji w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz uwierzytelnienia podpisem osobistym,  podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej stosowne uprawnienia. Świadectwo charakterystyki trzeba będzie dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku. Poza tym, jeżeli w danych okolicznościach

Kogo dotyczą zmiany w prawie?

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku obejmuje właścicieli, zarządców, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 28 kwietnia 2023r. przy zawarciu umów powodujących konieczność posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej, notariusz będzie odnotowywał fakt przekazania tego dokumentu w akcie notarialnym. Co ciekawe, takie świadectwo może zostać sporządzone także przez najemcę, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości powinien zwrócić koszt całej procedury.

Jak sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który może być wykonany tylko przez uprawnionego do tego specjalistę, akredytowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Przy sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej ekspert przeprowadza szczegółową analizę budynku i jego systemów, w tym m.in. izolację termiczną, systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Na podstawie zebranych danych, certyfikator wylicza wskaźnik zużycia energii pierwotnej budynku i przydziela mu odpowiednią klasę energetyczną.

W procesie sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej uwzględniane są również wszelkie modyfikacje i modernizacje, jakie zostały przeprowadzone w budynku. Specjalista może również przedstawić propozycje działań, które mogą poprawić efektywność energetyczną budynku, takie jak modernizacja systemów grzewczych, poprawa izolacji termicznej, itp. Świadectwo charakterystyki energetycznej musi być wystawione na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, a jego ważność wynosi 10 lat.

Podsumowanie

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument informujący o klasie energetycznej budynku. Jest ono niezbędne w przypadku transakcji sprzedaży/kupna nieruchomości, a także w przypadku wynajmu. Właściciel i/lub zarządca nieruchomości musi przedstawić stosowny certyfikat, co musi zostać potwierdzone notarialnie. Nasi agenci są odpowiednio przeszkoleni i pomagają klientom w uzyskaniu odpowiednich dokumentów. Jeżeli dysponujesz nieruchomością na sprzedaż lub wynajem, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Pomożemy Ci przejść przez proces certyfikacji, a także znajdziemy kupca lub najemcę.

Jesteś zainteresowany współpracą z nami?

Skorzystaj z formularza, a my przedstawimy co możemy dla Ciebie zrobić

    Na sprzedażNa wynajem

      Na sprzedażNa wynajem