biuro@fidom.pl    |    Przemysław Fiałkowski +48 516 172 575 pol-ang    |    Bartłomiej Domowicz +48 516 172 765

Najem okazjonalny - dla kogo i na czym polega

Najem okazjonalny - dla kogo i na czym polega

Instytucja najmu okazjonalnego, mimo, że jest obecna w polskim ustawodawstwie od ponad 10 lat, wciąż jest stosunkowo mało popularna.
Różnica pomiędzy zwykłym najmem a najmem okazjonalnym polega na tym, że w tym drugim przypadku najemca musi wskazać lokal mieszkalny, do którego przeprowadzi się, kiedy umowa najmu okazjonalnego wygaśnie lub zostanie rozwiązana. Konieczne jest dostarczenie wynajmującemu oświadczenia podpisanego przez właściciela mieszkania zastępczego.
Najem okazjonalny został wprowadzony do polskiego prawa poprzez zmianę ustawy o ochronie praw lokatorów z 17 grudnia 2009 r. Zgodnie z jej zapisami mogą z niego skorzystać wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej związanej z wynajmem nieruchomości, posiadające prawo własności do lokalu. Sama umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat, nie może też odgórnie zakładać jej przedłużenia.
Umowa najmu okazjonalnego zakłada konieczność dopełnienie kilku dodatkowych formalności. Należy do nich między innymi konieczność udania się Najemcy do kancelarii notarialnej. Jak stanowi ustawa, do umowy najmu okazjonalnego należy załączyć:


W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa pkt 2, najemca jest obowiązany w terminie 21 dni wskazać inny lokal wraz z nowym oświadczeniem właściciela o możliwości zamieszkania tego lokalu przez najemcę. Wynajmujący, który nie otrzyma wspomnianego oświadczenia we wskazanym terminie ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem co najmniej 7- dniowego okresu wypowiedzenia.

Aby umowa najmu okazjonalnego była ważna, konieczne jest również zgłoszenie jej do Urzędu Skarbowego. Jeżeli wynajmujący nie dopełni tego obowiązku w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, zostanie ona uznana za zwykły najem, co pozbawi go możliwości wykorzystania specjalnej ścieżki np. w przypadku dochodzenia prawa do opuszczenia lokalu. W oświadczeniu złożonym w Urzędzie Skarbowym należy wskazać, że mieszkanie zostało wynajęte z wykorzystaniem najmu okazjonalnego.

Zastosowanie najmu okazjonalnego w praktyce

W przypadku najmu okazjonalnego właściciel nieruchomości powinien doręczyć najemcy, którego prawo do zajmowania mieszkania wygasło, żądanie opróżnienia lokalu. Oprócz podstawowych danych, uwzględniających przyczyny jego ustania, powinien znaleźć się w nim termin (nie krótszy niż 7 dni) opróżnienia lokalu. Jeżeli najemca nadal nie wywiązał się z tego obowiązku, wynajmujący składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktu notarialnego sporządzonego w trakcie podpisywania umowy najmu okazjonalnego. Najemca poddał się w nim egzekucji i zobowiązał do opróżnienia lokalu. W przeciwieństwie do standardowego najmu mieszkania wskazał również lokal, w którym może zamieszkać, wobec czego nie istnieje potrzeba poszukiwań lokalu zastępczego. Do wniosku należy dołączyć również dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu, żądanie opróżnienia lokalu z potwierdzeniem jego otrzymania przez najemcę oraz zgłoszenie umowy najmu w US.

Instytucja najmu okazjonalnego w żaden sposób nie zmienia sytuacji Najemców, którzy sumiennie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Nie ma się co obawiać także niezapowiedzianej eksmisji: o ile najemca korzysta z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwie reguluje czynsz, jego interesy są chronione. Drobną niedogodnością jest konieczność wskazania innego lokalu, do którego można się przeprowadzić w przypadku utraty podstawy prawnej do zajmowania ujętego w umowie mieszkania, jednak w praktyce nie powinno się to wiązać z większymi problemami.

źródło: https://www.bankier.pl/